หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองล้อมแรด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลเมืองล้อมแรด
อ.เถิน จ.ลำปาง
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ชั่วคราว เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ค่ะ ^_^
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 

“ เมืองน่าอยู่  คู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
ประตูสู่การท่องเที่ยวเมืองล้านนา ”

 
พันธกิจ
 
    พัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรดให้น่าอยู่ เป็นสังคมแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข โดยประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่ทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
    พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  มีทักษะในการดำรงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นการนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
    การให้บริการของเทศบาลบนฐานแห่งอำนาจ/หน้าที่ หลักกฎหมาย ความรู้ความคิดสร้างสรรค์การบูรณาการ
หลักธรรมาภิบาล การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการให้บริการสาธารณะที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่
1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อ และสะพาน
    ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร
    ด้านการไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง
    ด้านการผังเมือง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดระบบผังเมืองให้ถูกต้องตามข้อระเบียบ/กฎหมาย
 
ยุทธศาสตร์ที่
2
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่
3
ด้านการพัฒนาสังคม 
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ให้
ได้รับการบริการสาธารณะที่เหมาะสม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว
    ด้านการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนโดยบูรณาการร่วมกับสถาบัน
ทางการศึกษา
    ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความรัก
เกิดการอนุรักษ์และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน
    ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี สร้างจิตสำนึก
การเป็นพลเมืองที่ดี
 
ยุทธศาสตร์ที่
4
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
ส่งเสริมให้ประชาชนมีแนวคิดพึ่งตนเองและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
    ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
    ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นที่จะสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่
5
ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    ด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน
    ด้านการการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน พร้อมให้บริการประชาชนอยู่เสมอ
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
KM
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
Google Earth
แผนที่ดาวเทียม
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 โทรศัพท์ : 054-011-802 -06 โทรสาร : 054-011-806
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองล้อมแรด
จำนวนผู้เข้าชม 95,608 เริ่มนับ 3 ต.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10