หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองล้อมแรด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองล้อมแรด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ค่ะ ^_^
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
  วิสัยทัศน์
 
“เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี
 
ประตูสู่การท่องเที่ยวเมืองล้านนา”
 
 
พันธกิจ
 
  พัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรดให้น่าอยู่ เป็นสังคมแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข โดยประชาชน
ได้รับบริการสาธารณะที่ทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการดำรงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
  การให้บริการของเทศบาลบนฐานแห่งอำนาจ/หน้าที่ หลักกฎหมาย ความรู้ความคิดสร้างสรรค์
การบูรณาการ หลักธรรมาภิบาล การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการให้บริการสาธารณะที่ประชาชน
มีความพึงพอใจ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
กลยุทธ์
  ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อ
และสะพาน
  ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร
  ด้านการไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะอย่างทั่วถึง
  ด้านการผังเมือง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดระบบ
ผังเมืองให้ถูกต้องตามข้อระเบียบ/กฎหมาย
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 
กลยุทธ์
  ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ด้านการพัฒนาสังคม
 
กลยุทธ์
  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการบริการสาธารณะที่เหมาะสม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว
  ด้านการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนโดยบูรณาการร่วมกับสถาบันทางการศึกษา
  ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความรัก เกิดการอนุรักษ์และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน
  ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี สร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
 
กลยุทธ์
  ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีแนวคิดพึ่งตนเองและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
  ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่เน้นอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
 
กลยุทธ์
  ด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน
  ด้านการการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้
และสถานที่ปฏิบัติงาน พร้อมให้บริการประชาชนอยู่เสมอ
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
 
 
การจัดการความรู้
ภายในองค์กร
 
 
ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนอม
ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด
 
สายตรงปลัด
โทร 0-5401-1802-4
 
 
 
 
Nax solution
เว็บไซต์เพื่อ
ท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง 52160
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองล้อมแรด
  โทรศัพท์ : 054-011-802-4   จำนวนผู้เข้าชม 8,621,505 เริ่มนับ 19 ธ.ค. 2565
  โทรสาร : 054-011-802-4   จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5401-1802-4