ท่านต้องการให้ เทศบาลเมืองล้อมแรด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
การคมนาคม ( 2 )
100.00%
ระบบสาธารณูปโภค ( 0 )
0.00%
การให้บริการด้าน Internet ( 0 )
0.00%
การส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%