หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองล้อมแรด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองล้อมแรด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ค่ะ ^_^
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองล้อมแรด
 
นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด
 
รองนายก ทม.   รองนายก ทม.   รองนายก ทม.
 
ที่ปรึกษานายก ทม.
 
เลขานุการ ทม.   เลขานุการ ทม.   เลขานุการ ทม.
ประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด
 
รองประธานสภา ทม.
 
เลขานุการสภา ทม.
 
สมาชิกสภา ทม.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาลเมือง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
        หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก)
 
รองปลัดเทศบาลเมือง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
  กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
  กองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  - งานธุรการ
  - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
  - งานกิจการสภาเทศบาล
  - งานเลือกตั้ง
2. งานปกครอง
  - งานทะเบียนราษฎรและ
งานบัตรประจำตัวประชาชน
  - งานเทศกิจ
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - งานรักษาความสงบ
4. งานการเจ้าหน้าที่
5. งานแผนงานและงบประมาณ
  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  - งานงบประมาณ
6. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
  - งานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
  - งานประชาสัมพันธ์
  - งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
  - งานกิจการพาณิชย์
7. งานนิติการ
  - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  - งานนิติกรรมสัญญา
  - งานกฎหมาย
  - งานวินัย
8. งานสังคมสงเคราะห์
  - งานสังคมสงเคราะห์
  - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
  - งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
  - งานกิจการสตรีและคนชรา
  - ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
9. งานพัฒนาชุมชน
  - งานพัฒนาชุมชน
  - งานจัดระเบียบชุมชน
  - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
  - งานส่งเสริมการเกษตร
 
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสัตว์
- งานวิจัยและพัฒนาการเกษตร
 
1. งานธุรการ
2. งานพัสดุและทรัพย์สิน
  - งานบริหารสัญญา
3. งานบริหารงานคลัง
  - งานบริหารงานคลัง
  - งานการเงินและบัญชี
  - งานบำเหน็จบำนาญ
4. ฝ่ายพัฒนารายได้
  - งานพัฒนารายได้
  - งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
  - งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1. งานธุรการ
2. งานสวนสาธารณะ
3. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  - งานวิศวกรรมโยธา
  - งานสถาปัตยกรรม
  - งานสำรวจและออกแบบ
  - งานผังเมือง
  - งานสำรวจ
  - งานควบคุมอาคาร
  - งานควบคุมการก่อสร้าง
  - งานภูมิสารสนเทศ
4. ฝ่ายการโยธา
  - งานสาธารณูปโภค
  - งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร
  - งานระบบการจารจร
  - งานเครื่องจักรกล
  - งานช่างสุขาภิบาล
  - งานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
  - งานจัดการคุณภาพน้ำ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
  กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
 
1. งานธุรการ
2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
  - งานส่งเสริมสุขภาพ
  - งานโรงฆ่าสัตว์
  - งานฌาปนสถาน
  - งานสัตวแพทย์
  - งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
  - งานป้องกันและควบคุมโรค
3. งานบริหารงานสาธารณสุข
  - งานหลักประกันสุขภาพ
  - งานรักษาความสะอาด
  - งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
  - งานคุ้มครองผู้บริโภค
4. งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
  - งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
  - งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย
  - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  - งานร้องทุกข์/ร้องเรียน
5. งานศูนย์บริการสาธารณสุข
 
1. งานธุรการ
2. งานบริหารการศึกษา
  - งานจัดการศึกษาปฐมวัย
  - งานกิจการโรงเรียน
  - งานวิชาการ
  - งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
3. งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
  - งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
  - งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
  - งานศาสนา
  - งานการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
3. งานนิเทศการศึกษา
   
   
   
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
 
 
การจัดการความรู้
ภายในองค์กร
 
 
ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนอม
ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด
 
สายตรงปลัด
โทร 0-5401-1802-4
 
 
 
 
Nax solution
เว็บไซต์เพื่อ
ท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง 52160
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองล้อมแรด
  โทรศัพท์ : 054-011-802-4   จำนวนผู้เข้าชม 8,621,768 เริ่มนับ 19 ธ.ค. 2565
  โทรสาร : 054-011-802-4   จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5401-1802-4