หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองล้อมแรด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองล้อมแรด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ค่ะ ^_^
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.lomrad.go.th/orgch... ลิงค์ที่ 1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.lomrad.go.th/staff... https://www.lomrad.go.th/staff... ลิงค์ที่ 1 คณะผู้บริหาร
ลิงค์ที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการ
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.lomrad.go.th/proje... https://www.lomrad.go.th/proje... อำนาจหน้าที่เทศบาลเมืองล้อมแรด
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.lomrad.go.th/conta... ข้อมูลการติดต่อปัจจุบันของเทศบาลเมืองล้อมแรด
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.lomrad.go.th/news_... https://www.lomrad.go.th/news_... https://www.lomrad.go.th/news_... https://www.lomrad.go.th/news_... 1.ข่าวสาร
2.ข่าวกิจกรรม
3.ข่าวประชาสัมพันธ์
4.ข่าวสรรหาบุคลากร
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.lomrad.go.th/webbo... กระดานสนทนา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.lomrad.go.th/proje... แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรด พ.ศ. 2566 -2570
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.lomrad.go.th/proje... รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2566
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ https://www.lomrad.go.th/proje... คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ https://www.lomrad.go.th/proje... https://www.lomrad.go.th/servi... ลิงค์ที่ 1 >> ข้อมูลหน่วนงาน >> คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ลิงค์ที่ 2 >> บริการประชาชน >>  คู่มือประชาชน
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ https://www.lomrad.go.th/proje... ลิงค์ที่ 1  สถิติ
o13 E-Service https://www.lomrad.go.th/home https://www.lomrad.go.th/news_... ลิงค์ที่ 1  E-Service หน้าเว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด
1.ขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
2.ขอความอนุเคราะห์น้ำ

ลิงค์ที่ 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.lomrad.go.th/news_... https://www.lomrad.go.th/news_... รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ของเทศบาลเมืองล้อมแรด
ประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุน ที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทุกรายการ
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.lomrad.go.th/news_... https://www.lomrad.go.th/news_... https://www.lomrad.go.th/news_... https://www.lomrad.go.th/news_... https://www.lomrad.go.th/news_... https://www.lomrad.go.th/news_... https://www.lomrad.go.th/news_... https://www.lomrad.go.th/news_... https://www.lomrad.go.th/news_... ลิงค์ที่1.ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลิงค์ที่2-7 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลิงค์ที่8-9 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.lomrad.go.th/news-... ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.lomrad.go.th/proje... https://www.lomrad.go.th/proje... รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.lomrad.go.th/proje... https://www.lomrad.go.th/proje... https://www.lomrad.go.th/proje... https://www.lomrad.go.th/proje... 1.ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  
2.ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น      
3.ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น                                                                        
4.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.lomrad.go.th/proje... https://www.lomrad.go.th/news_... 1.คำสั่งเทศบาลเมืองล้อมแรด เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
2.แนวปฏิบัติ ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ
-3.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด ประจำเดือน
-4.กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.lomrad.go.th/proje... https://www.lomrad.go.th/proje... ลิงค์ที่ 1 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ลิงค์ที่ 2 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.lomrad.go.th/conta... ร้องเรียนทุจริต
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  (1)  
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
 
 
การจัดการความรู้
ภายในองค์กร
 
 
ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนอม
ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด
 
สายตรงปลัด
โทร 0-5401-1802-4
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง 52160
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองล้อมแรด
  โทรศัพท์ : 054-011-802-4   จำนวนผู้เข้าชม 8,621,780 เริ่มนับ 19 ธ.ค. 2565
  โทรสาร : 054-011-802-4   จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5401-1802-4