รั
บแจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของข้าราชการและพนักงาน

 

ของ เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง