มาตรการป้องกันการรับสินบน ของเทศบาลเมืองล้อมแรด
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00197-07-page-001.jpg

box001.gif

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้สวนเสียภายนอก (EIT)
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

01-screencapture-itas-nacc-go-th-eitreport-edit-1001894-2019-05-14-09_37_25.png

 

box001.gif

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้สวนเสียภายใน (IIT)
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

01-screencapture-itas-nacc-go-th-iitreport-edit-919951-2019-05-09-11_48_43.png

 

box001.gif

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2562

Open Data Integrit and Trasperency Assessment (OIT)

เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

https://www.lomrad.go.th

ข้อ

ประเด็น

มี

ไม่มี

URL

คำอธิบาย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

/

http://bit.ly/2WAXGF4

ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

/

1.https://www.lomrad.go.th
2.http://bit.ly/2HQdOKQ

ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด
1.ด้านหน้าส่วนข้างเว็บไซต์
2.ส่วนบุคลากร ผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

/

http://bit.ly/2WAXGF4

ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ตามที่กฎหมายกำหนด

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

/

http://bit.ly/2JT0tDp

1.มีวิสัยทัศน์
2.มีพันธกิจ

3.มียุทธศาสตร์

O5

ข้อมูลการติดต่อ

/

1. http://bit.ly/2EPHmX0

2. https://www.lomrad.go.th

3.http://bit.ly/2L90mDB

1.มีเมนู ติดต่อเรา

2.มีแผนที่ตั้ง ด้านหน้าเว็บไซต์

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

/

http://bit.ly/2XjxGLz

จะต้องมีกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติ คณะรัฐมนตรี เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

/

https://www.lomrad.go.th

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
- มี ครบทุกกอง

O8

Q&A

/

https://www.lomrad.go.th/index.php/forum/index

มีกระดานสนทนา

O9

Social Network

/

https://www.lomrad.go.th

มี ช่องแสดง fanpage fesebook ด้านหน้า เว็บไซต์ มี Line Google+ Twitter ทุกหน้าข่าวสาร

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

/

มีแต่ ปี 2561

**ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

/

 

**ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

/

https://www.lomrad.go.th/index.php/2018-11-07-01-10-07/2018-12-22-02-58-16/2018-11-16-00-45-59

**ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

/

 

**ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมรายละเอียด

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

/

 

**ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมรายละเอียด

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

/

 

**ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

/

 

***ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

O17

E-Service

/

 

****ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ข้อ o13-o17 สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

/

https://www.lomrad.go.th/images/Work-tmlr-0047/t-2562.pdf

***ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

/

 

***ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

/

 

ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

/

https://www.lomrad.go.th/index.php/2018-11-07-01-10-07/2018-12-22-02-58-16/2018-11-16-00-45-59

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

/

https://www.lomrad.go.th/index.php/2018-11-07-01-10-07/2018-12-22-02-58-16/2018-11-16-00-45-57

ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

/

https://www.lomrad.go.th/index.php/2018-11-07-01-10-07/2018-12-22-02-58-16/2018-12-22-03-03-49

สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

/

https://www.lomrad.go.th/index.php/2018-11-07-01-10-07/2018-12-22-02-58-16/2018-11-16-00-45-58

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

/

 

**นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

/

 

**หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

/

 

**หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

/

 

**หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

/

https://www.lomrad.go.th/index.php/2018-11-07-01-25-24/2018-11-07-03-37-9

แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

/

https://www.lomrad.go.th/index.php/forum/index

ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

/

 

**สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

/

https://www.lomrad.go.th/index.php/forum/index

ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

/

 

**การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผลเป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

/

มีแต่ของพนักงาน

การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

/

 

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใสทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

/

 

**การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

/

 

**การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

/

 

**การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

/

https://www.lomrad.go.th/images/Work-tmlr-0047/2561-11-15-2.pdf

ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

/

 

**ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

/

 

**ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

/

 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ

O43

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

/

 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

O44

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

/

 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O45

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

/

 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

O46

มาตรการป้องกันการรับสินบน

/

 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน

O47

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

/

 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

O48

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

/

 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่