รายงานผลการประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ 2564
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

TMLR2564-page-001.jpg

คลิ้กที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน )
เทศบาลเมืองล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

019-ITA2564-page-001.jpg

 


box001.gif 

019-ITA2564-page-001.jpg

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

015-ITA2564-page-001.jpg015-ITA2564-page-002.jpg

ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และโปร่งใสในการบริหารงาน
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

034-ITA2564-page-001.jpg034-ITA2564-page-002.jpg