× ช่องทางที่ผู้รับบริการสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบหรือตอบโต้กันได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ทันที (2 Way Communication)

ต้องการพาคุณพ่อไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีขั้นตอนอย่างไร

เพิ่มเติม
1 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #7 โดย Patiwat-Toomsarp-facebook
ต้องการพาคุณพ่อไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีขั้นตอนอย่างไร

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เพิ่มเติม
1 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #15 โดย เทศบาลเมืองล้อมแรด
งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองล้อมแรด ขออนุญาตตอบดังนี้นะคะ

งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองล้อมแรด มีบทบาท หน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เมืองล้อมแรด รวมถึงบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ และ รับคําร้อง ผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์รวมทั้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯให้กับบุคคลดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยัง ซีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย ความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติ ที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะนําไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการต่อไป

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด หลังใหม่
เลขที่ 888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน(สายเก่า) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
โทรศัพท์ 054-011802-05 และโทรสาร 054-011806
ในวันและเวลาราชการ
??บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด??
☎️054-291199 ตลอด 24 ช.ม⏰⏱⏰
?อุบัติเหตุ,เจ็บป่วยฉุกเฉิน#โทร 1669?
เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.363 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena