เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Lr-ita63-013-page-005.jpg

box001.gifLr-ita63-013-page-005.jpg