วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด มอบหมายให้ นายวัชระ กาวิละนันท์ และนายอภิสิทธิ์ สระปัญญา รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองล้อมแรด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจข้อมูลที่พักอาศัยของประชาชนผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล ที่อยู่ในสภาพชำรุด ทรุดโทรม และสภาพโครงสร้างไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อจัดทำข้อมูลเตรียมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองล้อมแรดได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยคนยากจน ผู้ด้วยโอกาสทางสังคมในเขตเทศบาล จำนวน 3 หลัง วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท

244526953_401311648218351_4537197934229818335_n.jpg

247364355_605623400574508_1862115250359514365_n.jpg

247330921_419035309610620_2471187945598291712_n.jpg

247286202_4718412254845028_5733552264601276272_n.jpg

247252179_983053112425462_6865880430797516556_n.jpg

247245293_243762601105998_869808512959010291_n.jpg

246761368_428250005674485_5451613549317983579_n.jpg

246138059_614291363032984_6186800427908306849_n.jpg

244529071_592015088704607_4117506007139980844_n.jpg