พิมพ์
หมวดหลัก: กองช่าง
หมวด: งานกองช่าง พ.ศ.๒๕๖๔
ฮิต: 115

วันที่ 29 กันยายน 2564 พนักงานกองช่าง เทศบาลเมืองล้อมแรด ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมผิวถนนที่เป็นหลุ่มบ่อ บริเวณบ้านเวียงหมู่ที่ 2 ให้ประชาชนได้ใช้เดินทางสัญจรไปมาโดยสะดวกและปลอดภัย

1489018.jpg

1489021.jpg

1489020.jpg

1489022.jpg