ตามที่เทศบาลเมืองล้อมแรดได้แจ้งดำเนินโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเถินบุรี ตั้งแต่ซอย 1 บ้านอุมลอง ผ่านบ้านเวียง ถึงซอย 1 บ้านสบคือ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ตั้งแต่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไประยะเวลาดำเนินการ 90 วัน นั้น
ทางเทศบาลเมืองล้อมแรดได้มีหนังสือทวงถาม และขอความร่วมมือเร่งรัดจากบริษัทคู่สัญญาแล้ว บริษัทคู่สัญญาแจ้งว่าขณะนี้กำลังดำเนินการขนย้ายเครื่องจักร(ปูยาง)จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าพื้นที่ตำบลล้อมแรด และจะดำเนินงานต่อไปให้แล้วเสร็จโดยเร็วก่อนระยะเวลากำหนดสัญญา
เทศบาลฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และที่อยู่อาศัยบริเวณนั้น ขอให้ใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นหากไม่จำเป็น และขอความร่วมมือปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

231660484_1012570226263432_6405691787520271515_n.jpg