ด้วยโรงเรียนเถินวิทยา จะดําเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอล THOENWITTAYA CUP ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สนามโรงเรียนเป็นวิทยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนในทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเล่นกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพร่างกายให้ แข็งแรง จึงขอประชาสัมพันธ์และ ขอเชิญท่านหรือหน่วยงานที่สนใจ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฯ โดยยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.เสน่ห์ เอื้อแท้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๖๖๓๒๓๕

(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

00706-013-001-page-001.jpg

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันฟุตบอล THOENWITTAYA CUP ครั้งที่ ๑