ประชาสัมพันธ์โครงการอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจําปี ๒๕๖๕

(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

00706-010-001.jpg00706-010-002.jpg