สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 888 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน(สายเก่า)

ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร: 054-011802-05 โทรสาร 054-011806 
ในวันและเวลาราชการ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@lomrad.go.th
E-mail:lomradcenter@hotmail.com 

then
View access
Public
Alias
2021-10-04-10-29-11
Captcha
captcha
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
2138
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2021-10-04 10:28:16
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate
เพศ

ประชาสัมพันธ์โครงการอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจําปี ๒๕๖๕

(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

00706-010-001.jpg00706-010-002.jpg