สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 888 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน(สายเก่า)

ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร: 054-011802-05 โทรสาร 054-011806 
ในวันและเวลาราชการ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@lomrad.go.th
E-mail:lomradcenter@hotmail.com 

then
View access
Public
Alias
14-2564
Captcha
captcha
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
2047
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2021-08-11 08:43:16
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate
เพศ

          11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ตัวอย่าง 14 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูแม่ตัวอย่าง ในบทบาทหน้าที่ของความเป็นแม่ ที่มีต่อครอบครัวด้วยความรักและความเสียสละที่ยิ่งใหญ่และประเสริฐที่สุด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด ดังรายนามแม่ตัวอย่างแห่งปี พ.ศ.2564 ต่อไปนี้

1.บ้านอุมลอง คุณแม่ทองเปีย วงศ์คำยา
2.บ้านเวียง คุณแม่พรศรี มงคลกาวิล
3.บ้านท่านาง คุณแม่อมรรัตน์ เครือคำ
4.บ้านล้อมแรด คุณแม่สุภาพร ปกรณสกุล
5.บ้านเหล่า คุณแม่อรฤดี อินทรีย์สังวร
6.บ้านหนองบัว คุณแม่บุญปั๋น อุดม
7.บ้านดอนไชย คุณแม่สุพรรณ์ สลีวงศ์
8.บ้านหนองเตา คุณแม่อำพร ตาปิง
9.บ้านท่าเมล์ คุณแม่สุนีย์ ยาสมุทร
10.บ้านสบคือ คุณแม่ศรีมาย เมธาวงศ์
11.บ้านเด่นแก้ว คุณแม่ทองเหลี่ยม สุรินธิวงศ์
12.บ้านหนองเชียงราย คุณแม่เพ็ญนภา ธาวงค์
13.บ้านดอนทราย คุณแม่จันสม สืบสุโท
14.บ้านแพะหลวง คุณแม่ชนัญชิดา ศรเดช

232392783_1057233911750284_6420724029485020487_n.jpg

231937460_248807716927848_5362217547902157309_n.jpg

230936209_3057778607839924_8168919086075561990_n.jpg

230885299_551242496318445_5350347849226766085_n.jpg

230452835_3100671330164078_2930248551032466885_n.jpg

229147399_184215230363156_2001164911940133822_n.jpg

228694347_1307062793029947_4840642285992272150_n.jpg

226572611_540477163766948_3992841497635861475_n.jpg

221416685_970475930398392_170687105792481532_n.jpg

221248692_1987940381369796_4923364024200511484_n.jpg

213692439_1425216464526993_2547490905283921007_n.jpg

232609528_536874327518969_1986098621979702011_n.jpg