18 มิถุนายน 2564 นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด มีความห่วงใยในความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุมลอง ร่วมกับโรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ นำเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดอย่างถูกวิธี กิจกรรมซักซ้อมด้านความปลอดภัย กรณีเด็กติดอยู่ภายในรถยนต์ หรือรถรับส่งนักเรียน โดยทีมวิทยากร จากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลฯ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กปฐมวัย และได้กำหนดให้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล้อมแรด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุมลองเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมในการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปกครองและเด็ก

197389769_1175526139598675_7509673712091392060_n.jpg

199898015_875462793039595_5568057806112616230_n.jpg

199624305_915412879240497_6776742801806633710_n.jpg

199592555_244287654135069_3922237822940018721_n.jpg

199269922_179238137546779_6054864934318939493_n.jpg