วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองล้อมแรด โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อจุดเสี่ยง หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เพื่อให้ประชาชนได้ดำรงชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี

178223.jpg

178224.jpg

178207.jpg