สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทําข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน ๓ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อน เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากต้องมีข้อแนะนําในการใช้ เรื่องจัดฟันแฟชั่น ความสวยงามที่แฝงไปด้วยอันตราย และเรื่องเราต้องหยุด “แชร์ลูกโซ่”

IMG_20210831_0001-page-001.jpgIMG_20210831_0001-page-002.jpgIMG_20210831_0001-page-003.jpgWork02-811-13-04-page-001.jpgWork02-811-13-04-page-002.jpgWork02-811-13-04-page-003.jpg