พิมพ์
หมวดหลัก: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หมวด: งานกองสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔
ฮิต: 363

ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านสถานที่กักกัน (Home Quarantine) และความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

IMG_20210730_0004-page-001.jpgIMG_20210730_0004-page-002.jpgIMG_20210730_0004-page-003.jpgIMG_20210730_0004-page-004.jpg