สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 888 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน(สายเก่า)

ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร: 054-011802-05 โทรสาร 054-011806 
ในวันและเวลาราชการ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@lomrad.go.th
E-mail:lomradcenter@hotmail.com 

then
View access
Public
Alias
lumpy-skin-disease
Captcha
captcha
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
2017
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2021-07-30 08:08:40
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate
เพศ

ประชาสัมพันธ์ : เทศบาลเมืองล้อมแรดขอประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ที่ระบาดในโค-กระบือ และเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค แต่สามารถป้องกันได้ โรคชนิดนี้มีพาหะเป็นแมลงดูดเลือด ได้แก่ เหลือบ ริ้น ไร เห็บ ยุง และโคที่ป่วยเป็นพาหะนำโรค สัตว์ที่ป่วยจะมีอาการมีไข้สูง ต่อมน้ำเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ตามลำตัว โค-กระบือ ที่ป่วยหนักหากไม่ได้รับการรักษาจะล้มตาย วิธีการป้องกันโรคลัมปี สกินในโค ที่ดีที่สุดมีดังนี้
(1) ใช้สารเคมีแบบฉีด แบบราดหลัง หรือแบบฉีดพ่นกำจัดแมลงพาหะนำโรค
(2) ปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มโรงเรือน ทำความสะอาดคอกสัตว์ให้โปร่งโล่ง
(3) กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงดูดเลือดชนิดต่างๆ
(4) กางมุ้งบริเวณโรงเรือน คอกสัตว์ป้องกันแมลง
(5) คลุมผ้าใบกองมูลสัตว์ป้องกันแมลงวางไข่
(6) พบสัตว์ป่วยให้รายงาน จนท.ปศุสัตว์ใกล้บ้าน เพื่อป้องกัน-รักษา
ให้เกษตรกรปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำ จะปลอดภัย ย้ำ! **โรคนี้ไม่ติดต่อมาสู่คน**

Work-tmlr-00602.jpg