วันพฤหัสบดี 8 มีนาคม 2564 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด รณรงค์ล้างทำความสะอาดตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด ก่อนเทศกาลสงกรานต์ และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยมีแผนดำเนินการระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2564 รายละเอียดดังนี้
          วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564
          ตลาดท่านาง เวลา 09.00-11.00 น.
          ตลาดจำเริญยนต์ เวลา 13.30-15.00 น.
          วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564
          ตลาดเย็นบ้านดอนไชย เวลา 09.00-11.00 น.
          ตลาดเช้าบ้านดอนไชย เวลา 13.30-14.30 น.
          ตลาดล้อมแรด เวลา 14.30-16.00 น.

169403575_189006402861269_5339077549273399604_n.jpg

169388441_445846100050159_6503223401343089386_n.jpg

169369428_553647778938436_3381063268248094565_n.jpg

169127406_298917004914900_8133573581521192752_n.jpg

169538273_452626852693796_3223955140827018248_n.jpg