ประกาศจังหวัดลําปาง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔)
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

IMG_20210408_0002-page-001.jpg


box001.gif 

IMG_20210408_0002-page-001.jpg