การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจําหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

02-IMG_20210407_0001-page-001.jpg


box001.gif 

02-IMG_20210407_0001-page-001.jpg