เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คําสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

IMG_20210216_0001-page-001.jpgIMG_20210216_0001-page-002.jpgIMG_20210216_0001-page-003.jpgIMG_20210216_0001-page-004.jpg