สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 888 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน(สายเก่า)

ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร: 054-011802-05 โทรสาร 054-011806 
ในวันและเวลาราชการ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@lomrad.go.th
E-mail:lomradcenter@hotmail.com 

View access
Public
Alias
2019-01-06-06-58-28
Captcha
captcha
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
224
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2019-01-06 06:58:28
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate
เพศ

logo-small-02-02.png

---> กรุณาคลิ๊กเพื่อเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม <---

---> ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

---> ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลล้อมแรด

---> กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลล้อมแรด

---> คณะกรรมการที่ปรึกษากองทุนสุขภาพตำบลล้อมแรด

--- > คณะอนุกรรมการฝ่าดำเนินการกองทุนสุขภาพตำบลล้อมแรด

--->โครงการของกองทุนสุขภาพตำบลที่อนุมัติดำเนินการปี 2555

---> โครงการของกองทุนสุขภาพตำบลที่อนุมัติดำเนินการปี 2556 

---> มาตรฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆในการขออนุมัติใช้งบประมาณ ประจำปี 2556

---> พิธีมอบเงินสนับสนุน องค์กร หน่วยงาน ชุมชน กองทุนสุขภาพตำบลลอ้มแรด ประจำปี 2557

---> โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนฯ1/2558

---> ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ 12 มกราคม 2559

---> สรุปโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด รอบที่ 1 (2/2/59)

---> ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565

---> โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น-ประจำปีงบประมาณ 2565

---> แผนงานโครงการกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ครั้งที่ 1-2565

 

 

 

 

 

 

รอบรั้วข่าวสารเพื่อชุมชน

ดูข่าวอื่นที่น่าสนใจ
อ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้

ข้อมูลข่าวสารที่ต้องรู้

กลุ่มงานสาธารณสุขฯ

คลังข่าวมหาดไทย

พื้นที่/ไร่

43750

หมู่บ้าน/หมู่บ้าน

14

ประชากร/คน

14916