เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 64 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด นายสมศักดิ์ บุญมาก ประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด เป็นประธานการประชุม
สภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 18 คน คณะผู้บริหารเทศบาลโดยการนำของ นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด และฝ่ายข้าราชการประจำเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
สภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้มีมติให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง นายสุวิทย์ สรรพช่าง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้มีความเหมาะสม ขึ้นทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดคนใหม่ แทนตำแหน่งเลขานุการสภาฯ ที่ว่างลงเนื่องจากข้าราชการได้โอน/ย้ายสถานที่ทำงาน และสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด มีมติให้ความเห็นชอบ ตามญัตติที่ นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ในฐานะประธานฝ่ายบริหาร ได้เสนอญัตติขอรับการพิจารณาในที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด จำนวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย
(1) เห็นชอบ ญัตติเรื่องขอเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้ประโยชน์เป็นสุสานร้องปู่ก๋อย (ป่าช้าหนองเตา) เปลี่ยนการใช้เป็นสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 8 รอบ 96 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน (บางส่วน) และ
(2) เห็นชอบ ญัตติขอเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้ประโยชน์เป็น ฌาปนสถานห้วยหยุด เปลี่ยนการใช้เป็นสระเก็บน้ำห้วยหยุดและอาคารประกอบ (บางส่วน)
(3) เห็นชอบ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านล้อมแรด กองช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
(4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียว ในญัตติ เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล้อมแรด เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2562 เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติก่อนส่งต่อ นายอำเภอเถิน เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
(5) ให้ความเห็นชอบ ญัตติขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด พิจารณาขอโอนทรัพย์สินศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (กองการศึกษา) เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการและบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และข้อระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
(6) ให้ความเห็นชอบ ญัตติขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดในการเปลี่ยนชื่อวัดจาก “วัดเหล่าน้อย” เป็น “วัดเหล่าไชย” ตามที่คณะกรรมการและศรัทธาวัดเหล่าน้อยได้มีหนังสือขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ให้ความเห็นชอบ โดยการกลับไปใช้ชื่อเดิมของวัด คือวัดเหล่าไชย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่วัด และเป็นชื่อเดิมที่ชาวบ้านใช้เรียกขานมาก่อนที่จะประกาศตั้งวัด อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์รักษาสิ่งดีงามที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือซักซ้อมของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น และมติมหาเถรสมาคม สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เรื่องขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด


28-12-2564-01.jpeg