ประชาสัมพันธ์ : สภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด หมู่ 6 บ้านหนองบัว ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้ประสงค์เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ติดต่อได้ที่ งานกิจการสภาเทศบาลฯ สำนักเทศบาล โทรศัพท์ 054 011802-5 ต่อ 611 รายละเอียดดังนี้

IMG_0001.jpegIMG_0002.jpeg