ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ นี้ คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของแต่ละท่าน จงดูแล ปกป้อง และอํานวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุข มีกําลังกาย กําลังใจที่เข้มแข็ง หนักแน่น และร่วมมือกันพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตามภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างมั่นคงยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ครอบครัว และตนเองสืบไป

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด

270208119_1106862053420535_6004426000740586985_n.jpg