วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกว่า 150 คน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนล้อมแรดวิทยา ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกทั้งในฤดูแล้ง ฤดูฝน และฝนทิ้งช่วง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในเขตพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนได้ในอนาคต

นอกจากนี้ ลงพื้นที่ดูงานบริเวณที่ตั้งโครงการฯ มุ่งสร้างความรับรู้และความเข้าใจ เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลความเป็นมา วัตถุประสงค์ รวมถึงรายละเอียดของการศึกษา EIA โครงการดังกล่าว สู่สาธารณชนอย่างถูกต้องตรงกัน ต่อไป

263522542_307250427812460_8651732290162040850_n.jpg

263574236_235929662013217_7295715994516456736_n.jpg

263457155_271530015038996_5848526813874979969_n.jpg

263445763_689724825344105_1845294909666562433_n.jpg

264179144_435385588043781_2845487312056652261_n.jpg

264093335_940673670162074_7728432059933322517_n.jpg

264031950_411930760722284_2240395976714481447_n.jpg

263996792_1034231400472322_638746044696766173_n.jpg

263943326_624762218854563_21954601339708885_n.jpg

263859587_1566273210404502_8464927876214547693_n.jpg

263740383_900305887305057_703313281844571827_n.jpg

263740383_319600456702313_40886402089672275_n.jpg

263710449_2252396934900860_3268160024412085062_n.jpg

263694975_430244225241068_5250814619008512677_n.jpg

263659322_242975397812193_4524939563177271541_n.jpg