พิมพ์
หมวดหลัก: สำนักปลัดเทศบาล
หมวด: งานสำนักปลัดเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔
ฮิต: 166

ประชาสัมพันธ์ : เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 138 ตอนที่ 56 ก วันที่ 6 กันยายน 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

pic4_0001.jpgpic4_0002.jpgpic4_0003.jpgpic4_0004.jpg