บ่ายวันนี้ (28 ตุลาคม 2564) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง กับบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท อินเตอร์ เทค คอนซัลแตนท์ จำกัด มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน และลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล กับบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัด และ บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน โดยมี นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ ร่วมเป็นสักขีพยานพยานในการลงนามสัญญาครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

251175721_1034453140673925_399462491114290037_n.jpg

250966633_583524709545894_5226923933240707596_n.jpg