ประชาสัมพันธ์ : เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับแจ้งจาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2564 และครั้งที่ 30/2564 เผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทั่วกัน รายละเอียดดังนี้

1344_page-0001.jpg1344_page-0002.jpg1344_page-0003.jpg1344_page-0004.jpg1344_page-0005.jpg1344_page-0006.jpg1344_page-0007.jpg1344_page-0008.jpg1344_page-0009.jpg1344_page-0010.jpg1344_page-0011.jpg1344_page-0012.jpg1344_page-0013.jpg1344_page-0014.jpg1344_page-0015.jpg1344_page-0016.jpg1344_page-0017.jpg1344_page-0018.jpg1344_page-0019.jpg1344_page-0020.jpg