วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันควบคุมโรคฯ ให้แก่ 14 หมู่บ้าน ตำบลล้อมแรด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2564 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด

228349438_565676904469765_1287039677062319193_n.jpg

228999571_853875298897485_7848814934397008007_n.jpg

231956670_259584695718974_7383433442871215105_n.jpg

231116499_111158504499166_2049296560471334720_n.jpg

229455262_2967625230223033_8528169308289483014_n.jpg

228978566_220645779982932_4551617310067623275_n.jpg