พิมพ์
หมวดหลัก: สำนักปลัดเทศบาล
หมวด: งานสำนักปลัดเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔
ฮิต: 359
View access
Public
Alias
2021-06-20-11-42-35
Captcha
captcha
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1939
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2021-06-17 11:39:45
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้เข้าพบ นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ขอรับคำปรึกษาแนะนำ เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรด

202046319_911475326462779_482821396182806217_n.jpg

201650571_527269768403661_380008920538710379_n.jpg

202261565_339500387550577_2859291938352923568_n.jpg

202046319_911475326462779_482821396182806217_n.jpg