สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 888 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน(สายเก่า)

ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร: 054-011802-05 โทรสาร 054-011806 
ในวันและเวลาราชการ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@lomrad.go.th
E-mail:lomradcenter@hotmail.com 

then
View access
Public
Alias
2021-06-02-02-30-50
Captcha
captcha
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1918
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2021-06-02 02:28:45
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate
เพศ

     1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล นางสาวศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เถิน เขต 1 ข้าราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” ที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเถินได้จัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่จัดขึ้น ณ ศาลา SML หมู่ 1 บ้านอุมลอง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง

     ในการนี้ นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเถิน ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอภิวรรณ ขุนเพชร นายกกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกันส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 40 ชุด ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองล้อมแรด ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้

     สำหรับพื้นที่ อ.เถิน มีประชาชนกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ทำให้มีผู้ที่ต้องกักตัว ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้ เกิดความยากลำบากในการดำรงชีวิต และมีความต้องการขอรับการช่วยเหลือ

192178320_4571091389584764_8967094578827857153_n.jpg

192298282_4571092009584702_6575375127585247552_n.jpg

192141477_4571086852918551_1555371107671350245_n.jpg

192092426_4571091892918047_4946116623161526322_n.jpg

192020665_4571091692918067_6250667632102312543_n.jpg

191718744_4571092142918022_8459812752517874309_n.jpg

191718744_4571091602918076_5618935240977262348_n.jpg

191683791_4571091202918116_5887021225824087587_n.jpg

191571088_4571091866251383_1002615437063589535_n.jpg

191479552_4571087526251817_1900972695172818739_n.jpg

191266274_4571091396251430_298798814241659180_n.jpg

190908863_4571091872918049_2830545529611386873_n.jpg

192608443_4571091482918088_2740492800074963457_n.jpg