ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลเมืองล้อมแรด ประกาศจุดยืนแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการต่อต้านทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)
นางสมถวิล ธรรมใจกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมต่อต้านทุจริตและคอรับชั่น (Zero Tolerance) ประกาศจุดยืนในการบริหารงานราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส เที่ยงธรรม และต่อต้านทุจริตและคอรับชั่นในราชการ

2021_1.4.22_๒๑๐๔๒๒_0.jpg

2021.4.22_๒๑๐๔๒๒_4.jpg

2021.4.22_๒๑๐๔๒๒.jpg

2021.4.22_๒๑๐๔๒๒_2.jpg

2021_0.4.22_๒๑๐๔๒๒.jpg