พิมพ์
หมวดหลัก: สำนักปลัดเทศบาล
หมวด: งานสำนักปลัดเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔
ฮิต: 349

ประชาสัมพันธ์ : เทศบาลเมืองล้อมแรด แจ้งประชาชนทีมีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองล้อมแรด แต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลในวันอาทิตย์ ที่28 มีนาคม 2564 ต้องแจ้งรักษาสิทธิ ได้ที่

1.งานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองล้อมแรด ณ ที่ว่าการอำเภอเถิน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ

2.แจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง ดังนี้
📍เว็บไซต์ www.bora.go.th หรือ www.ect.go.th หรือไปที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
📍แอปพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์”
📍กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุฯให้ถูกต้องครบถ้วน
📍พิมพ์แบบการแจ้งเหตุฯไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ
🔥รอบแรก 21-27 มี.ค. 2564
🔥รอบสอง 29 มี.ค.- 4 เม.ย. 2564

ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

1616064912307.jpg