หารือถ่ายโอนโครงการสูบน้ำไฟฟ้าระบบส่งน้ำบ้านท่าเมล์

11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด นางสมถวิล ธรรมใจกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย นายปกรณ์ ปกรณ์สกุล ผอ.กองช่าง นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และนายอร่าม ดวงจันทร์ นิติกรชำนาญการ เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมให้การต้อนรับ นายสุนทร คำศรีเมือง ผอ.ส่วนแผนงานรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร หัวหน้าวิศวกรรม นายธนิต คำมีอ้าย หน.ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายปวิน พละชัย หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 นายพงษ์สฤษดิ์ ไชยเครื่อง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายนภดล สิทธิวงศ์ หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และคณะ เพื่อหารือแนวทางเบื้องต้นการส่งมอบภารกิจถ่ายโอนโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเมล์ หมู่ 9 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เพื่อรับไว้ดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการน้ำ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจด้านแหล่งน้ำ

เนื่องจากการรับโอนครุภัณฑ์และภารกิจดังกล่าว เป็นอำนาจของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้นจึงต้องรอให้ กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ จึงจะสามารถรับโอนครุภัณฑ์และภารกิจดังกล่าวต่อไป

 

 

S__26648591.jpg

S__26648589.jpg

S__26648586.jpg

S__26648584.jpg

S__26648582.jpg

S__26648581.jpg

S__26648580.jpg

S__26648579.jpg

S__26648599.jpg