Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

**เทศบาลเมืองล้อมแรดประชาสัมพันธ์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เรื่องให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564***อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด***เทศบาลเมืองล้อมแรดประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรดเมืองล้อมแรด ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด หมู่ 6 บ้านหนองบัว ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร หลักฐานเอกสารการสมัคร รายละเอียดในเว็บไซต์นี้**สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด หลังใหม่ เลขที่ 888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน(สายเก่า) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 โทรศัพท์ 054-011802-05 และโทรสาร 054-011806 ในวันและเวลาราชการ**********บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด??☎️054-291199 ตลอด 24 ช.ม⏰⏱⏰?อุบัติเหตุ,เจ็บป่วยฉุกเฉิน#โทร 1669 เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191 Webpage : https://www.facebook.com/lomrad.go.th**Website : https://www.lomrad.go.th/****

ระบบค้นหา

ระบบช่วยเหลือผู้พิการ

การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด (วันที่สอง)

การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด (วันที่สอง)

9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ร.ต.ท.สายยันต์ อินตามา ขรก.บำนาญ กรรมการการเลือกตั้ง และนางสมถวิล ธรรมใจกุล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้ทำหน้าที่ในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด ตามที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ได้จัดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ในระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564

โดยบรรยากาศวันที่สอง มีประชาชนและผู้สนใจ เดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งฯ อย่างบางตา โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการรับสมัคร ตรวจคุณสมบัติและหลักฐานการรับสมัคร ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.ของวันนี้
ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรดในวันที่สองเดินทางมาลงทะเบียน ดังนี้

- มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด เพิ่มจำนวน 1 ราย ดังนั้น ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 จึง มีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี รวมทั้งหมด 3 ราย
- ไม่มีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด เพิ่มเติม ดังนั้น ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ทั้งหมด 39 ราย แยกเป็นเขตเลือกตั้ง ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 13 ราย เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 14 ราย และเขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 12 ราย

หลังจากนี้ทางศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด จะทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร อย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
สำหรับประชาชนและผู้สนใจที่มีความประสงค์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด สามารถเดินทางมาสมัครได้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร

146575362_704549666897238_1729623654553815235_n.jpg

146961799_436086764484764_1919215462095409315_n.jpg

146637758_219738669875607_7783349273148461679_n.jpg

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง