Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

**เทศบาลเมืองล้อมแรดประชาสัมพันธ์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เรื่องให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564***อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด***เทศบาลเมืองล้อมแรดประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรดเมืองล้อมแรด ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด หมู่ 6 บ้านหนองบัว ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร หลักฐานเอกสารการสมัคร รายละเอียดในเว็บไซต์นี้**สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด หลังใหม่ เลขที่ 888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน(สายเก่า) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 โทรศัพท์ 054-011802-05 และโทรสาร 054-011806 ในวันและเวลาราชการ**********บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด??☎️054-291199 ตลอด 24 ช.ม⏰⏱⏰?อุบัติเหตุ,เจ็บป่วยฉุกเฉิน#โทร 1669 เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191 Webpage : https://www.facebook.com/lomrad.go.th**Website : https://www.lomrad.go.th/****

ระบบค้นหา

ระบบช่วยเหลือผู้พิการ

การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด

เมื่อวัน 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอาวุโสอำเภอเถิน ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย ร.ต.ท.สายยันต์ อินตามา ขรก.บำนาญ กรรมการการเลือกตั้ง นางสาวรัตนาภรณ์ ฉัตรชัยรัตน์ ปลัดอำเภอ กรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด และนางสมถวิล ธรรมใจกุล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้ทำหน้าที่ในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด ตามที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ได้จัดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ในระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบรรยากาศวันแรก มีประชาชนและผู้สนใจ เดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งฯ เป็นจำนวนมาก โดยเดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ได้ทำการรับสมัคร ตรวจคุณสมบัติและหลักฐานการรับสมัคร พร้อมทั้งออกลำดับการยื่นใบสมัคร ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.ของวันนี้ ปรากฏว่าก่อนเวลา 08.30 น. มีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรดในวันแรกที่เดินทางมาลงทะเบียน


- มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรดมาลงทะเบียน 2 ราย
- มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดมาลงทะเบียนทั้งหมด 38 ราย

แยกเป็นเขตเลือกตั้ง ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 12 ราย เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 14 ราย และเขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 12 ราย หลังจากนี้ทางศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด จะทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร อย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับประชาชนและผู้สนใจที่มีความประสงค์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด สามารถเดินทางมาสมัครได้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร ขอความร่วมมือให้ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

01-147841047_1122172978309444_1550296168422787963_n.jpg

10-148089285_887695605383924_2710758743584398043_n.jpg

09-148277720_261217538748974_7114252100296502890_n.jpg

08-148456877_2542413652724227_4934224235589989749_n.jpg

07-147667380_239505557729103_8530701210186440407_n.jpg

06-148073906_223561796086634_282770244001704491_n.jpg

05-147761049_1529282824083899_7465967074657156366_n.jpg

04-148082988_119953833351722_4147786922724122319_n.jpg

03-148594704_1166930797097171_3006451905463476383_n.jpg

02-148426781_112970587366390_7346676137368154044_n.jpg

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง