ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (War Room) อําเภอเถิน จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แจ้งงดการเผาทุกประเภท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากพบว่า มีการลักลอบ กระทําการใดๆ ที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน ในเขตอุทยาน แห่งชาติ พื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่การเกษตร และพื้นที่อื่นๆ จะดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเด็ดขาด จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

Work-tmlr-00587-05.jpg