เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไซย หมู่ที่ ๗
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

705-06-04-page-001.jpg705-06-04-page-002.jpg705-06-04-page-003.jpg