เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๘ ซอย ๑๐ ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00590-017-page-001.jpg