เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านอุมลอง หมู่ที่ 1 และบ้านเวียง หมู่ที่ 2 ถนนเถินบุรีตั้งแต่อุมลอง ซอย1 ผ่านบ้านเวียง ถึงสบคือ ซอย 1 บ้านสบคือ หมู่ที่ 10 ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00589-05-page-001.jpg