เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๘ ซอย ๑๐ ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00589-04-page-001.jpgWork-tmlr-00589-04-page-002.jpg