Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

**เทศบาลเมืองล้อมแรดประชาสัมพันธ์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เรื่องให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564***อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด***เทศบาลเมืองล้อมแรดประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรดเมืองล้อมแรด ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด หมู่ 6 บ้านหนองบัว ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร หลักฐานเอกสารการสมัคร รายละเอียดในเว็บไซต์นี้**สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด หลังใหม่ เลขที่ 888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน(สายเก่า) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 โทรศัพท์ 054-011802-05 และโทรสาร 054-011806 ในวันและเวลาราชการ**********บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด??☎️054-291199 ตลอด 24 ช.ม⏰⏱⏰?อุบัติเหตุ,เจ็บป่วยฉุกเฉิน#โทร 1669 เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191 Webpage : https://www.facebook.com/lomrad.go.th**Website : https://www.lomrad.go.th/****

ระบบค้นหา

ระบบช่วยเหลือผู้พิการ

ร่วมประชุมการสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวของประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านอุมลอง

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองล้อมแรด เข้าร่วมประชุมการสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวของประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านอุมลอง ณ ศาลา, SML หมู่ ๑ บ้านอุมลอง ต.ล้อมแรด โดยมี นางสาวรัตนาภรณ์ ฉัตรชัยรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานอำนายการ เป็นประธานการประชุม มี นายศิวเวช เวชกร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเถิน และคณะเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเถิน นายสนั่น กันชาติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด นายสมพร นาสิงทอง กำนันตำบลล้อมแรด นายอู๊ด วงศ์หาร ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านอุมลอง รวมถึงผู้ใหญ่บ้านและผู้แทน ผู้นำชุมชน หมู่ ๑, ๒, ๓, ๑๐, และหมู่ ๑๓ หัวหน้าลำเหมืองฝาย และสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ ๑๐ สาย ร่วมประชุม

โดยผลการประชุม สรุปว่า ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๑๖ มกราคม ศกนี้ อำเภอเถินร่วมกับเทศบาลเมืองล้อมแรด และประชาชนชาวตำบลล้อมแรด จะจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน ๒ วัน ดังนี้
*กิจกรรมแรก วันที่ ๑๕ มกราคม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดริมแม่น้ำวังหน้าวัดอุมลองไปทางทิศใต้
*กิจกรรมที่สอง วันที่ ๑๖ มกราคม กิจกรรมจิตอาสากั้นฝายชะลอน้ำวังบริเวณท่าสูบน้ำบ้านอุมลอง
พร้อมนี้ขอให้ทุกฝ่ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 (ภาพ:ข้อมูล กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

81989253_1412376755616727_4079572714715611136_n.jpg81845645_850883295342401_5183002353392943104_n.jpg81070715_2935195116504819_8059208575609733120_n.jpg82240368_579230742923509_2121163070502862848_n.jpg82123714_947071702388835_4249942007079763968_n.jpg

พิมพ์ อีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ เทศบาลเมืองล้อมแรด เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง