เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกตะกอนรางระบายน้ํา บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๗ บริเวณถนนเถินวิทยา (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00213-311-page-001.jpgWork-tmlr-00213-311-page-002.jpg