Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

**เทศบาลเมืองล้อมแรดประชาสัมพันธ์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เรื่องให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564***อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด***เทศบาลเมืองล้อมแรดประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรดเมืองล้อมแรด ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด หมู่ 6 บ้านหนองบัว ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร หลักฐานเอกสารการสมัคร รายละเอียดในเว็บไซต์นี้**สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด หลังใหม่ เลขที่ 888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน(สายเก่า) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 โทรศัพท์ 054-011802-05 และโทรสาร 054-011806 ในวันและเวลาราชการ**********บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด??☎️054-291199 ตลอด 24 ช.ม⏰⏱⏰?อุบัติเหตุ,เจ็บป่วยฉุกเฉิน#โทร 1669 เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191 Webpage : https://www.facebook.com/lomrad.go.th**Website : https://www.lomrad.go.th/****

ระบบค้นหา

ระบบช่วยเหลือผู้พิการ

ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการสร้างฝายชะลอน้ำ(ชั่วคราว) หมู่ ๘ บ้านหนองเตา

Work-tmlr-00348-02-page-001.jpg

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด และนายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองล้อมแรด ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการสร้างฝายชะลอน้ำ(ชั่วคราว) หมู่ ๘ บ้านหนองเตา ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โดยมี นายประยงค์ศักดิ์ เชียงเกตุ ผู้ใหญ่บ้านหนองเตา นายจรูญ สุขยิ่ง และนายนิวัตน์ ราชอุปนันท์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มชาวบ้านหนองเตาร่วมต้อนรับ สำหรับกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำวัง (ชั่วคราว) พื้นที่หมู่ ๘ บ้านหนองเตา เป็นผลมาจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้น้ำวังในพื้นที่บ้านหนองเตา ได้ร้องขอความช่วยเหลือให้เทศบาลสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักร ร่วมกับแรงงานกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ สร้างฝายชะลอน้ำด้วยกระสอบทราย เพื่อพยุงระดับน้ำในแม่น้ำวังที่ไหลผ่านพื้นที่ให้สูงขึ้น กักเก็บปริมาณน้ำวังไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง แม่น้ำวังลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในตอนกลางวัน ทำให้บ่อบาดาลผิวดินทยอยแห้งขอด และเริ่มใช้การไม่ได้ หากฝายชะลอน้ำดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้ ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 

88228480_208717720491403_699375775647793152_n.jpg

89101176_1517878335054587_5550776958385651712_n.jpg


88257431_2740782336018328_8368280740126785536_n.jpg

(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง