Work-tmlr-00348-02-page-001.jpg

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด และนายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองล้อมแรด ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการสร้างฝายชะลอน้ำ(ชั่วคราว) หมู่ ๘ บ้านหนองเตา ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โดยมี นายประยงค์ศักดิ์ เชียงเกตุ ผู้ใหญ่บ้านหนองเตา นายจรูญ สุขยิ่ง และนายนิวัตน์ ราชอุปนันท์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มชาวบ้านหนองเตาร่วมต้อนรับ สำหรับกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำวัง (ชั่วคราว) พื้นที่หมู่ ๘ บ้านหนองเตา เป็นผลมาจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้น้ำวังในพื้นที่บ้านหนองเตา ได้ร้องขอความช่วยเหลือให้เทศบาลสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักร ร่วมกับแรงงานกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ สร้างฝายชะลอน้ำด้วยกระสอบทราย เพื่อพยุงระดับน้ำในแม่น้ำวังที่ไหลผ่านพื้นที่ให้สูงขึ้น กักเก็บปริมาณน้ำวังไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง แม่น้ำวังลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในตอนกลางวัน ทำให้บ่อบาดาลผิวดินทยอยแห้งขอด และเริ่มใช้การไม่ได้ หากฝายชะลอน้ำดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้ ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 

88228480_208717720491403_699375775647793152_n.jpg

89101176_1517878335054587_5550776958385651712_n.jpg


88257431_2740782336018328_8368280740126785536_n.jpg

(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)