เชิญชวนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ส่งผลงานเข้ารับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

(ภาพ:ข้อมูล กองศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

703-002.jpg